Regulamin

 1. Home
 2. Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez TwojaOpieka.org
Regulamin stosowany do umów o świadczenie usług zawartych od 02.01.2020 r.


§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  a. Usługodawca lub TwojaOpieka.org – Medyczna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybna 28 w Otwocku 05-400, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000813500, NIP: 7010954615
  b. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.twojaopieka.org
  c. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  d. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
  d.a. dokonała Rejestracji w Serwisie, lub
  d.b. dokonała rejestracji w Serwisie z wykorzystaniem serwisu Facebook, bądź Google lub
  d.c. dokonała rezerwacji terminu u Profesjonalisty za pomocą Terminarza, lub
  d.d. skorzystała z funkcjonalności Konsultacji z Profesjonalistą,
  d.e. dodała opinię o Profesjonaliście z wykorzystaniem numeru telefonu.
  e. Profesjonalista – korzystający z serwisu, wykonujący zawód pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego albo będący placówką medyczną lub domem opieki lub inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.
  f. Placówka – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych.
  g. Właściciel – korzystający z serwisu, który jest osobą upoważnioną do zarządzania informacjami o Placówce. Uprawnienia te są weryfikowane przez Usługodawcę.
  h. Profil – zbiór informacji na temat Profesjonalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.
  i. Rejestracja – proces utworzenia Konta.
  j. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników lub Profesjonalistów, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
  k. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
  l. Terminarz – program komputerowy służący do zarządzania grafikiem pracy Profesjonalisty, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie rezerwacji terminu u Profesjonalisty przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Profesjonalistę.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
  §2. Rodzaje i zakres Usług
 3. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  a. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Profesjonalistach skatalogowanych według województw, miast i kategorii;
  b. umożliwia zgłaszanie nadużyć przez Profesjonalistów wobec opinii publikowanych na ich temat przez Użytkowników, które w związku ze zgłoszeniem zostaną zweryfikowane i w razie, gdy stwierdzone zostanie nadużycie – usunięte;
  c. udostępnia wyszukiwarkę Profesjonalistów i Placówek;
  d. powiadamia o nowych informacjach i opiniach;
  e. umożliwia zweryfikowanym Profesjonalistom podawanie i korygowanie informacji o sobie, odnoszenie się do opinii Użytkowników oraz udzielanie wstępnych konsultacji w formie odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania (Konsultacje Q&A – Konsultacje Question & Answer);
  f. umożliwia rezerwację terminu u Profesjonalistów i w Placówkach, które udostępniły taką możliwość.
 4. TwojaOpieka.org świadczy usługi, które polegają na informowaniu Użytkowników o praktyce zawodowej Profesjonalistów poprzez umieszczanie informacji Internecie. Na życzenie Profesjonalistów TwojaOpieka.org umieszcza również informacje o praktyce zawodowej Profesjonalistów na mapach internetowych oraz tworzy konta dla Profesjonalistów do zarządzania informacjami umieszczonymi na mapach. Na mapach internetowych umieszczony zostanie odnośnik (link) do Profilu Profesjonalisty w Serwisie.
 5. W celu świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 TwojaOpieka.org może nawiązywać z podmiotami trzecimi stosunki umowne, niezbędne dla świadczenia tych usług. W szczególności Usługodawca może zawierać umowy, których celem będzie:
  a. zapewnienie wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych,
  b. oznaczenie miejsca wykonywania praktyki zawodowej Profesjonalistów na mapach internetowych.
 6. Informacje i opinie o Profesjonalistach i Placówkach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy od takich czynników, jak m.in. otrzymane opinie.
 7. Pozycja Profesjonalisty w wynikach wyszukiwania w Serwisie może zależeć w szczególności od takich czynników jak dostępność terminów w Terminarzu, poziomu lub jakości uzupełnienia Profilu oraz zawartej z Usługodawcą odpłatnej umowy.
 8. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację, wyszukiwanie Specjalisty, rezerwację wizyty u Specjalisty, dodawanie opinii oraz zamieszczanie komentarzy w Serwisie.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisie, jednocześnie zobowiązując się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  a. posiadać dostęp do sieci Internet,
  b. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Chrome, Firefox, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Profesjonalistach oraz korzystać z wyszukiwarki.
 3. Użytkownik może zarezerwować termin u Profesjonalisty za pomocą Terminarza. Warunkiem rezerwacji terminu jest uprzednia weryfikacja nr telefonu komórkowego i adresu email.
 4. Zarezerwowanie wizyty u Profesjonalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Profesjonaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia uniemożliwi zarezerwowanie wizyty.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były zbyt uciążliwe dla Użytkowników.
 6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Profesjonalisty lub Placówki za nieodbycie się wizyty z winy Użytkownika w terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Terminarza. Usługodawca nie odpowiada również wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Terminarza terminu z przyczyn leżących po stronie Profesjonalisty lub Placówki. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację telefonicznie oraz potwierdzić odwołanie terminu za pośrednictwem Serwisu.
 8. Profesjonalista posiada możliwość zablokowania wybranym przez siebie Użytkownikom rezerwacji terminów wizyt za pomocą Terminarza. Usługodawca nie odpowiada za niedogodności jakie mogą wystąpić w związku z tym dla Użytkowników.

§4. Dodawanie opinii i informacji o Profesjonalistach i Placówkach; Konsultacje Q&A (Konsultacje Question&Answer).

 1. Opinie opatrywane są podpisem (loginem) Użytkownika.
 2. Opinie i informacje o Profesjonalistach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Profesjonalisty.
 3. Opinie i informacje o Profesjonalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Profesjonalisty (relacja bezpośrednia pomiędzy Profesjonalistą a Użytkownikiem) i muszą dotyczyć wizyty, która się odbyła. Nie jest dopuszczalne jest umieszczanie opinii:
  a. wspólnych przez kilka osób;
  b. opinii dotyczących szeroko rozumianych spraw odnoszących się do kompetencji nie związanych ściśle z wizytą;
  c. opierających się na relacjach osób trzecich (w tym małżonków, członków rodziny itp.), za wyjątkiem opisywania leczenia dzieci, osób w podeszłym wieku, czy osób niezdolnych do samodzielnego wystawienia opinii.
 4. Użytkownik ma możliwość wystawić wyłącznie jedną opinie na profilu Profesjonalisty, z którego wizyty skorzystał. Użytkownik może edytować poprzednio umieszczoną opinię. Opinia może dotyczyć kilku zdarzeń medycznych (wizyt, terapii, zabiegów). System Usługodawcy automatycznie blokuje możliwość dodawania kolejnych opinii.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Profesjonalistów na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 8. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Profesjonalistę w Serwisie lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Profesjonalisty.
 9. Osoby zatrudnione lub współpracujące z tą samą Placówką nie mogą nawzajem dodawać opinii o innych osobach zatrudnionych lub współpracujących z tą Placówką. Profesjonaliści o tej samej specjalizacji nie mogą wzajemnie dodawać o sobie opinii.
 10. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
 11. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Profesjonalistów.
 13. Usługodawca ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji np. za pomocą konta w serwisie Facebook lub Google bądź z wykorzystaniem numeru telefonu.
 14. W przypadku Konsultacji Q&A, Użytkownik zadając pytanie Profesjonaliście, zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację pytania oraz na jego umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie. Jednocześnie, użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§5. Profile Profesjonalistów.

 1. Utworzenie Profilu Profesjonalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim, które obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, województwo, miejscowość wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych lub innych wskazanych w §1 pkt. 1 lit. e i kategorię Profesjonalisty, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Profesjonalisty. Samodzielnie zamieszczanie tego typu informacji na Profilach może skutkować usunięciem tych informacji oraz blokadą pola, na którym taką informację zamieszczono. Dostęp do zablokowanego pola Profilu odbywa się wówczas za pośrednictwem Usługodawcy.
 2. Jeden Profesjonalista może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Profesjonalistów. Profile powtarzające się będą usuwane.
 3. W polach Profilu oznaczonych odpowiednim komentarzem nie można umieszczać innych informacji niż wynikające z tego komentarza. Dla uniknięcia wątpliwości w polu oznaczonym komentarzem “imię i nazwisko” można wpisać wyłącznie imię i nazwisko danego Profesjonalisty. Zasada ta stosuje się odpowiednio do innych pól.
 4. Każdy Profesjonalista może utworzyć swój Profil w Serwisie, czego może dokonać poprzez rejestrację. Po zweryfikowaniu Profilu, profil zostaje aktywowany i staje się widoczny dla Użytkowników. Profesjonalista, po weryfikacji Profilu może, w szczególności:
  a. edytować informacje o sobie;
  b. dodać swoje zdjęcie;
  c. odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników w formie komentarzy;
  d. przeglądać statystyki Profilu,
  e. kontaktować się z Użytkownikami.
 5. Profesjonalista może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Profesjonalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów). Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub niezgodnych z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 6. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Profesjonalisty.
 7. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Profesjonalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 8. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Profesjonalisty, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 9. Profesjonalista, Zamieszczając w Serwisie odpowiedź na pytanie w ramach Konsultacji Q&A, zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację odpowiedzi oraz na jej umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie. Jednocześnie, Profesjonalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści odpowiedzi lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji odpowiedzi w Serwisie. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§6. Profile Placówek.

 1. Utworzenie Profilu Placówki wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o niej, które obejmują: nazwę placówki medycznej, kategorię, województwo, miejscowość, a także dane adresowe i kontaktowe. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Placówki.
 2. Każda Placówka może posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Placówek. Profile powtarzające się będą usuwane.
 3. Profil Placówki może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji Placówki. Jeżeli Placówka ma kilka fizycznych lokalizacji, to każda z tych lokalizacji powinna zostać objęta osobnym Profilem.
 4. Właściciel może utworzyć Profil Placówki, czego może dokonać poprzez rejestrację. Po zweryfikowaniu Profilu, profil zostaje aktywowany i staje się widoczny dla Użytkowników.
 5. Właściciel Placówki, po weryfikacji Profilu może, w szczególności:
  a. edytować informacje o Placówce;
  b. dodać logotyp Placówki;
  c. przeglądać statystyki Profilu.
 6. Właściciel może zamieszczać w ramach Profilu Placówki jedynie logotyp Placówki. Właściciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu zamieszczonego przez siebie w Serwisie. W przypadku, gdy na logotyp Placówki udzielono prawa ochronnego na znak towarowy, Właściciel wyraża zgodę na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 7. Zabronione jest zamieszczanie logotypów niezgodnych z charakterem Serwisu. Logotypy niespełniające powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Właściciela o tym fakcie.
 8. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Placówki, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez:
  a. rejestrację w Serwisie, lub
  b. rejestrację w Serwisie za pomocą serwisu Facebook lub Google, lub
  c. zarezerwowanie terminu u Profesjonalisty za pomocą Terminarza, lub
  d. zadanie pytania zweryfikowanemu Profesjonaliście.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Profesjonalista lub Właściciel: potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Profesjonalista lub Właściciel przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. W celu Rejestracji Użytkownik lub Profesjonalista wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://twojaopieka.org/. Możliwa jest również Rejestracja za pomocą serwisu Facebook lub Google. Rejestracja jest również możliwa w procesie rezerwacji terminu u Profesjonalisty za pomocą Terminarza.
 7. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 8. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 9. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected] Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Profesjonalistom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 11. Utworzenie Profilu wymaga wypełnienia formularza. Profesjonalista może zostać poproszony o weryfikację posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu lub posiadanych kwalifikacji zawodowych. Przesyłane przez Profesjonalistę informacje służą wyłącznie potwierdzeniu jego prawa do wykonywania zawodu. Brak przekazania powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości utworzenia Profilu.
 12. Użytkownik będący Właścicielem potwierdza swoje uprawnienia do administrowania Profilem Placówki. W takim przypadku Usługodawca rejestruje Użytkownika jako Właściciela.
 13. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 14. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.
 15. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 16. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 17. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.
 18. Profesjonalista może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta, z tym że okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Profesjonalisty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

§8. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik i Profesjonalista są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik i Profesjonalista zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, Placówkę lub Profesjonalistę. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Placówek Profesjonalistów oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. Użytkownik, Placówka lub Profesjonalista ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Profesjonalisty. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 10. TwojaOpieka.org, w związku z usługami określonymi w §2 ust. 2 nie gwarantuje Profesjonalistom określonej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub umieszczenia informacji o ich praktyce zawodowej na mapach internetowych, jak również nie zobowiązuje się, że wszyscy Profesjonaliści zostaną ujęci w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub że informacja o ich praktykach zawodowej będzie umieszczona na mapach internetowych.
 11. TwojaOpieka.org nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub map internetowych.

§9. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku “zgłoś nadużycie”. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.
 3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: [email protected]
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika, Placówkę lub Profesjonalistę w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: [email protected]
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Użytkownik i Profesjonalista ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem:  www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.